هیچ .

اگر کاری نکنید ،هیچ اتفاقی نخواهد افتاد

اگر کاری کنید اتفاقی خواهد افتاد

.....ولی ممکن است آن چه مد نظر شما بوده نباشد.

 

                                                               

/ 0 نظر / 13 بازدید