دانشگاه استنفورد

دانشگاه استنفورد

 

خانمی با لباس کتان راه‌راه و شوهرش با کت‌وشلوارنخ‌نما‌شده‌ی خانه‌دوز در شهربوستن از قطار پایین آمدند و بدون هیچ قرار قبلی راهی دفتر رئیسدانشگاه هاروارد شدند. منشی فورامتوجه شد این زوج روستایی هیچ کاری در هاروارد ندارند و احتمالا شایسته حضور در کمبریج هم نیستند. مرد به آرامی گفت: مایل هستیمرییس را ببینیم. منشی با بی حوصلگی گفت: ایشان تمامروزگرفتارند. خانم جواب داد: ما منتظر خواهیمشد.

 

منشیساعت‌ها آنها را نادیدهگرفت، به این امید بود که بالاخرهدلسردشوند و پی کارشان بروند. امااین طور نشد. منشی به تنگ آمد وسرانجام تصمیم گرفت مزاحم رییسشود، هرچند که این کار نامطبوع بودکه همواره از آن اکراه داشت. و بهرییس گفت: شاید اگر چند دقیقه ایآنان را ببینید، پی کارشان بروند. رئیس با اوقات تلخی آهی کشید وسر تکان داد. معلوم بود شخصی بااهمیت او، وقت ملاقات با آنها رانداشت. به علاوه از اینکه لباسیکتان و راه راه و کت‌وشلواری خانه‌دوز دفترش را به هم بریزد، خوشش نمیآمد. رییس با قیافه‌ای عبوس وباوقار، سلانه سلانه به سوی آن دو رفت. خانم به او گفت: ما پسریداشتیم کهیک سال در هاروارد درس خواند. او اینجاراضی بود. اما حدود یکسال پیشدر حادثه‌ای کشته شد. شوهرم ومن دوست داریم بنایی به یادبود اودردانشگاه بنا کنیم. رئیس تحت تاثیر قرار نگرفته بوداو یکهخورده بود... با غیظ گفت: خانم محترم ما نمی‌توانیم برایهرکسی کهبه هاروارد می‌آید ومی‌میرد، بنایی برپا کنیم. اگر این کار رابکنیم، اینجا مثلقبرستان می‌شود! خانم به سرعت توضیح داد: آه،نه. نمی‌خواهیم مجسمه بسازیم. فکر کردیم بهتر باشد ساختمانیبههاروارد بدهیم!؟ رییس لباس کتانراه راه و کت و شلوار خانه‌دوزآن دو را برانداز کرد و گفت: یکساختمان! می‌دانید هزینه‌ییکساختمان چقدر است؟ ارزش ساختمان‌های موجود در هاروارد هفت‌ونیممیلیون دلار است. خانم یک لحظه سکوت کرد. رییس خشنودبود. شاید حالا می‌توانستاز شرّشان خلاص شود. زن رو به شوهرش کرد وآرام گفت:آیا هزینه راه اندازی دانشگاههمین قدر است؟ پس چراخودماندانشگاه راه نیندازیم؟ شوهرش سرتکان داد. قیافه رییس دستخوشسردرگمی و حیرت بود.


آقا و خانم «لیلاند استنفورد» بلند شدند و راهی پالوآلتو درایالت کالیفرنیا شدند، یعنی جایی که دانشگاهی با نام خودشان و پسرشان ساختند: دانشگاه استنفورد،یادبود پسری که هاروارد به اواهمیت نداد.


/ 0 نظر / 108 بازدید