مجرا سازی

مجرا سازی
مجرا سازی یک فرایند تماس انرژی درونی و بیرونی است.
شیوه ای را شرح می دهم که معمولا به کار می رود وحدو ده دقیقه طول می کشد:
جای آرامی بنشینید،بهتر است پایان روز و هنگام خستگی باشد. چشم ها تان را ببندید، به هرچه میل دارید ،بیندیشید .کمی بعد، دعا کنید. پرتوی از نور الهی ، از شما محافظت وبه شما یاری می کند.سپس حرف بزنید: در واژه هاتان به دنبال منطقی نباشید، وبه آواهای دهان تان گوش بدهید.پس از تقریبا یک هفته ،این آواها کم کم به واژه ها،وواژه هابه عبارت ها تبدیل می شوند، وفرشته شما این مجرا را برای برقرای ارتباط با شما به کار می گیرد.
سازش های لازم را با خود انجام دهید، وبا نظم وترتیب تمرین کنید.هرگز در طی یک مجرا سازی ، هشیاری خود را به کار نبرید، چون نالازم وخطرناک است.یک جهان روحانی هست- در برقرای رابطه با این جهان بکوشید.

http://www.frsaba.com

/ 0 نظر / 16 بازدید