فور شیرد مچ ما را گرفت .

مطلب زیر رو که از طرف سایت

4shared برام ارسال شده رو بخونین. بعد اعتراض نکنین که چرا بعضی لینکا خرابه ها !

مشغول تلفن

 

Hello,

We received a complaint that some files in your account are breaking our
terms of use and contain illegal or abusive information. These files were
moved to the 'Abuse' folder and access to them was disabled.

You can remove those files so they will not consume your storage space.

Thank you!

 در صورتی که با لینک های خراب مواجه شدید با ایمیل

rosan1111@gmail.com

تماس بگیرید و نام کتاب درخواستی خود را بنویسید.. کتاب را برای شما ارسال میکنم.عینک

/ 0 نظر / 18 بازدید