تشریح سازمان

 تشریح سازمان نشان دهنده ی چهار نوع رفتار یا ویژگی در میان افراد است !

 ١- کسانی که دوست دارند دیگران کار کنند.

٢-کسانی که حرف بسیار می زنند و کم عمل میکنند.

٣- کسانی که به انچه درگران می سازند لگد میزنند.

۴- کسانی که در واقع کار انجام می دهند.

                                                                ویلیام ویلکرسون

/ 0 نظر / 15 بازدید